kamienica

Dzieje budynku przy ul. Wieniawskiej 6 w Lublinie, historie jego mieszkañców od lat trzydziestych ubieg³ego wieku a¿ po dzieñ dzisiejszy.

SKU: a9b7ba70783b

Ksi¹¿ka m³odego utalentowanego humanisty Tomasza Rolskiego pt. „Kamienica” to lektura niezwykle fascynuj¹ca, autentyczna i wpisuj¹ca siê, poprzez swoj¹ narracjê osadzon¹ na historycznej ramie czterech pokoleñ Rodziny Rolskich, nie tylko w dzieje miasta Lublina, ale równie¿ – z racji losów jej mieszkañców-bohaterów – w dzieje odrodzonej po pierwszej wojnie œwiatowej Polski. Odtworzone z benedyktyñsk¹ dok³adnoœci¹, z dokumentów archiwalnych i pamiêci Babci autora, historie mieszkañców kamienicy pod adresem ul. Wieniawska 6 w Lublinie z dziewiêciu minionych dekad – jak w soczewce oddaj¹ ca³y wachlarz zjawisk charakterystycznych dla wielokulturowej i wielowyznaniowej spo³ecznoœci mieszkañców kamienicy: ich zmagañ, dokonañ i nadziei w odrabianiu pozaborowych strat w okresie II Rzeczypospolitej; walki o zachowanie w³asnej to¿samoœci w latach drugiej wojny œwiatowej; nadziei na woln¹ Polskê w trudnych latach PRL-owskiej szarej rzeczywistoœci – naznaczonej szczególn¹ niechêci¹ miejscowych czynników partyjnych do „intelektualnego bastionu” przy Wieniawskiej – a¿ po lata odzyskania pe³nej wolnoœci po upadku muru berliñskiego w 1989 roku.

(Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza)

kamienica

Spis treœci

Pocz¹tki / 7
„Spó³dom” / 13
Wieniawska / 19
S¹siedzi / 29
Wspomnienie lata / 103
Wojna / 107
Ostlandstra?e / 111
Luftschutzraum / 113
Kwaterunek / 117
Bitwa o Lublin / 127
„Wyzwolenie” / 133
Lubelska Szko³a Teatralna / 143
Nowi s¹siedzi / 163
TeraŸniejszoœæ / 175
Pos³owie / 177
Indeks osobowy / 179
Spis fotografii / 187
The Townhouse (streszczenie) / 190

Scroll to Top